گلهای شاداب دبستان

<<سال توليدملي و حمايت از كاروسرمايه ي ايراني گرامی باد>>

بررسی میزان علاقه مندی دانش آموزان شاخه ی کار ودانش به رشته ی انتخابی خود

مقدمه:

تحول جوامع سنتي به صنعتي كه روز به روز در حال گسترش است تنوع وتعدد مشاغل وحرف پيچيدگي روابط وتحول ارزشها را به دنبال دارد در چنين اوضاعي ارضاءنيازهاي جسماني كه از طريق كسب در آمد در مقابل انجام كار حاصل مي شود نمي تواند تنها علت لازم وكافي براي كار كردن محسوب شود .ارضاءنيازهاي رواني واجتماعي وعلاقه به حرف و مشاغل مختلف كه به عنوان نيروي محركه عمل مي كنند در تعيين شغل وحرف بسيار ضروري مي نمايد.انسان اگر به چيزي يا مساله اي علاقه وتمايل نشان ندهد از پس آن بر نخواهد آمدوهر چه اين علاقه (عشق) نسبت به چيزي پررنگ تر باشد در آن موفق تر عمل خواهد كرد.واگر از روي اجبار بخواهيم چيزي را به كسي تحميل نماييم چه بسا در آخر با دردسرهاي زيادي مواجه شويم ويا آن كار ابتر باقي خواهد ماند.

اگر دانش آموزان ويا هر كسي ديگر در انتخاب مسير آينده خود ويا انتخاب شغل كه به عنوان منبع درآمد آينده براي ارضاءنيازهاي جسمي و دنيوي اخروي انسان مشكل گشا است با علاقه وعشق وارد آن شوند در آن كار وحرفه موفق خواهند بود.وخواهند توانست در روزگار فردا به اصطلاح گليم خود را از آب بكشند.

اما اگر از روي جبر ويا تقليد ويا خداي نكرده بدون تحقيق وارد رشته يا شغلي شوند چه بسا فردا با مشكلاتي مواجه خواهند بود كه ديگر دير است ودر جامعه فردي همه كاره هيچ كاره قلمداد خواهد شد.

شاخه كارو دانش در مقطع متوسطه كه از توليد آن هنوز چند سالي بيشتر نگذشته است وبه ديده حقير بسيار خوب مي نمايد دانش آموزان ويا به اصطلاح آينده سازان وكساني كه فردا مي خواهند چرخهاي اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي وسياسي .را بگردانند متكي به خود بار مي آورد.وبعد از فراغت از تحصيلات عمومي وگرفتن ديپلم وارد بازار كار مي نمايد .اما اين بار با تخصصي كه از دوران تحصيل فرا گرفته انددر قديم مشاغل مختلف مورثي بود يعني پسر آهنگر ،آهنگر و پسر كشاورز ،كشاورز و..پابه جامعه مولد مي گذاشتند .

اما پيشرفت تكنولوژي وعلم در جوامع مختلف كه مانند اسب لجام گسيخته رو به جلو حركت مي كند ايجاب مي كند كه حرف خدماتي وفني مختلف باعلم روز هماهنگ شود .و از علم روز بهره ببرد .واين كار ميسر نمي شود مگر با آموزش منسجم ودر كنار آن اموزش عملي كه به اصطلاح امروزكار ورزي گفته
مي شود .وتمامي اين دو يعني تئوري وعملي در شاخه كار ودانش گنجانده شده است.

هر كسي را بهر كاري ساختند           مهر را آن را در دلش انداختند

           همچنان كه سهل شد ماراحضر          ســـهل باشـد قـوم ديگـر را سفر

  آنچنان كه عاشقي بر سـروري         عاشق است آن خواجه بر آهنگري

هدف پژوهش :

كار ايي و رضايت شغل از عوامل مهمي هستند كه بايد در توسعه جامعه صنعتي مورد توجه قرار گيرند مطالعه وبررسي تاريخچه توسعه وتحول جوامع صنعتي نشان مي دهد كه نيروي انساني ما  هر وتعليم يافته در تبديل جوامع سنتي به صنعتي تاثير انكار ناپذيري داشته است .كشور ما كه در مسير صنعتي شدن قرارگرفته وقصد دارد از نظر صنعتي خود كفا شود در راه سپردن كار به كارگر ماهر وتوانا وعلاقه مند با همان مشكلاتي مواجه است كه ساير كشورها ي صنعتي در آغاز صنعتي شدن با آن روبرو بوده اند   براي آنكه اين مشكلات مناسب تر وساده تر حل شود بايد اولاًسطح دانش عمومي افزون يابد به طوري كه افراد بتوانند مسائل مختلف را تجزيه وتحليل واز آنها نتيجه گيري نمايند ثانياً به برنامه هاي راهنمايي ومشاور ه شغلي وحرفه اي در كارگاهاي صنعتي وخصوصا مدارس توجه بيشتري مبذول گردد صنعتي شدن كشور با تغييرات سريع درتمام جوانب زندگي وبا پيرايش ابزارووسائل جديدتوام است كه وجود متخصصان تازه اي را ايجاب مي نمايد .

حق مسلم هر انساني است كه شغلي را به طور آزادنه انتخاب نمايد براي آنكه انتخاب شغل مناسب تر انجام گيردمشاورشغلي وحرفه اي بايد فرد را ازنيازهاي شغلي مملكت آگاه سازد ورغبت ها واستعدادهاي فرد را به اوبشناساند .

مشاورفقط نقش مشورتي وراهنماي فرد را برعهده دارد وهيچ گاه فرد رابه انتخاب شغل معيني مجبور نمي كند. ما دراين پژوهش برآنيم كه بدانيم دانش آموزان شاخه كارودانش متوسطه با چه انگيزه وهدفي اين شاخه را انتخاب كرده اند.آيا درتعيين رشته خودنيازهاي آتي جامعه وعلايق باطني خود را در نظر گرفته اند .ويابراي انتخاب آن چه ميزان به متخصصان امر مشاوره وفرم هدايت تحصيلي مراجعه كرده اند .

گاه وبي گاه دانش آموزان از سختي شرايط رشته هاي شا خه كارودانش بعد از ورود به آن گلايه وشكايت دارند .آن هم بعد از گذشت يكي از دو ماه از سال تحصيلي كه سر فصلهاي دزوس عمومي وتخصصي آنها مشخص مي گردد.

ما در اين پژوهش سعي خواهيم كرد كه بدانيم دانش آموزان بعد از گذزان سال عمومي متوسطه چه ميزان به رغبتها ،توانائيها،استعدادهادونياز هاي شغلي جامعه كه تعيين كننده شغل آينده فردي مي باشد توجه دارند.ويا مشاوران تحصيلي ووسايل ارتباط جمعي توانسته اند نقش كليدي وحساس خود را براي سرنوشت خيل عظيم دانش آموزان شاخه كار ودانش ايفا نمايند و يا نه دانش آموزان بر اساس احساسات ويا تاكيد والدين ودوستان به جرگه شاخه كار ودانش وارد شده اند.


اهميت وضرورت پژوهش

ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه سريعاً در حال تحول است . دز اين ميان برنده كسي است كه مي تواند خود را با اين تغيير وتحول انطباق دهد.وبازنده كسي است كه قادر به انطباق وسا زگاري نيست ونمي تواند براي خود برنامه ريزي كند وتصميم بگيرد .تا چند سال قبل بيشتر كساني كه مدرسه را ترك مي كردند در پيدا كردن كار ويا تغيير شغل مشكل بسيار كمي داشتند . حتي با چند توانمندي ساده وكمي آموزش به آساني قادر بودندشغلي را انتخاب كنند .

اما در حال حاضر مسائل تغيير زيادي كر ده است .برنامه ريزي تحصيلي شغلي به ما فرصت مي دهد تا درباره تحصيل وشغل خود هدفهايي را در نظر بگيريم وشيوه رسيذن به آنها را كشف وبررسي كنيم.

داشتن مهارتهاي برنامه ريزي وحل مساله براي تعيين وتكميل هدفهاي آينده به فرد احساس قدرت ،اراده اختيار وتوانمندي بيشتري را خواهد داد.

برنامه ريزي تحصيلي شغلي وسيله اي است كه به كمك آن شخص اطمينان مي يابد كه تواناييها ومهارتهايش در جهت رسيدن به هدف گسترش مي يابد .

بر نامه ريزي شبيه نقشه كشيدن براي يك خانه است .اگر نقشه دقيق وبا تامل تهيه شده باشد خانه به طور منظم ساخته خواهد شد .ونيازها ي سازنده آن را برآورده خواهد ساخت اما اگر نقشه بدون فكر وبررسي لازم كشيده شده باشد پي در پي لازم خواهد بود كه تغييراتي را در آن ايجاد شود .ويا پس از مدتي با صرف هزينه هاي اضافي دوباره ساخته شود .همين طور است وقتي كه
برنامه هاي تحصيلي
شغلي دانش آموزان با دقت و بر اساس توانايي ها ، رغبتها ،نياز ها وامكاناتش تهيه شده باشد ،تحصيلات او به طور منظم پيش خواهد رفت وخواهد توانست كه از امكانات وتواناييهاي خود در راه رسيدن به هدف حداكثر استفاده را بنمايد .

بر نامه ريزي ،معمولاً مستلزم طرح هدفها ي دراز مدت است .تحقيق نشان
مي دهد كه بر نامه داشتن وقبول مسئوليت براي برنامه ريزي در سالهاي اول و آخر دبيرستان با موفقيت ورضايت شغلي در سن 25 سالگي ارتباط دارد .

 

فرضيه ها پژوهشي  :

الف- دانش آموزان شاخه كار ودانش با اطلاع و آگاهي اقدام به انتخاب رشته نموده اند.

ب-دانش آموزان دختر شاخه كار ودانش با اطلاع وآگاهي بيشتري نسبت به پسران اقدام به انتخاب زشته نموده اند.

ج-دانش آموزان دختر با علاقه بيشتري نسبت به پسران اقدام به انتخاب رشته نموده اند.


تعاريف عملياتي متغيير ها :

شاخه كار ودانش :

كار ودانش شاخه اي از سه شاخه تحصيلي موجود در نظام آموزش متوسطه است كه در آن بر اساس  هدفهاي كلي واصول حاكم بر آن علاوه بر آموزش هاي عمومي والزامي در زمينه هاي صنعت ، كشاورزي و آموزش هاي هنري وخدمات آموزش هاي مهارتي ارائه مي گردد .

علا قمندي:

 متغييري است كه به وسيله سوالات 18 گانه پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است .

 

ادبيات تحقيق:

يكي ا زموضوعات مهم وپيچيده در دنياي كنو ني داشتن نظام كار آمد تعليم وتربيت است به طوري كه امروزه ديگر سرمايه ملي واقتصادي در جامعه حرف اول را نمي زند بلكه داشتن منابع انساني فعال وكار آمد كه حاصل نظام تعليم وتربيت مطلوب است . از معيارهاي پيشرفته بودن يك ملت به حساب مي آيد . يكي از رخ دادهاي مهم نظام تعليم وتربيت ما در دهه گذشته تغيير نظام آموزشي در مقطع متوسطه است.كه در فلسفه واهداف آن مطالب ومباحث جالب توجه زيادي وجود دارد .

از مسائل مهم وقابل طرح در نظام تعليم وتربيت هركشوربرنامه ريزي وانتخاب مسيرهاي تحصيلي درست و منطقي توسط نوجوانان وجوانان آن كشور است . از جمله مسائلي كه در تغيير نظام آموزش متوسطه نيز به حق به آن اهميت داده شده بود حساسيت بيشترنسبت به انتخاب رشته نوجوانان دبيرستاني بود كه مي خواستند مسير هاي تحصيلي خود را براي آينده گزينش كنند .

آيا استعدادوعلاقه همه دانش آموزان درامور تحصيلي يكسان است؟

آيا همه كساني كه در زندگي وتحصيلات موفق هستند رشته رياضي ،فيزيك خوانده اند ؟

انتخاب رشته تحصيلي به معني قدم گذاشتن در يك مسير وانسداد ساير
 مسير هاي تحصيلي بر روي فرزندانمان است .انتخاب يك  گزينه از گزينه هاي متفاوت است در اين انتخاب هم انتخاب كننده  وهم گزينه ها بايد به خوبي شناخته شوند .آيا مي شود چنين امر مهمي را صرفاً به خاطر پز دادن به همسايه واطرافيان انجام داد وعجولانه سرنوشت زندگي تحصيلي وشغلي فرزند خود را رقم زد .بياييد به خاطر علاقه به سر نوشت عزيزانمان در اطاق هاي
 مشاوره دبيرستانها گرد هم آييم واز پيچيدگي هاي عوامل موثر در انتخاب رشته آگاه شويم.وحتي در سالهاي قبل از انتخاب رشته فرزندمان استعدادها علائق ونيازهاي او را شناسايي كرده نيازهاي چندين سال آينده جامعه را نيز بررسي نماييم .

تا در زمان گزينش مسير ها ي تحصيل فرزند خود دچار مشكل بلند پروازي واحياناً انتخاب مشكوك ونامناسب نشويم.

انتخاب رشته نامناسب موجب شكست وانصراف از تحصيل ،بدبيني وعدم انگيزه براي ادامه تحصيلات و يا تغيير رشته تحصيلي ودر نهايت به هدر رفتن بهترين ايام عمر واتلاف هزينهاي مادي ومعنوي بيشتري خواهد شد .امروز هر سيستم زماني مثمر ثمر خواهد بود كه با سيستم بزرگتر از خود هماهنگي كامل داشته باشد اين مسائل كه راهنمايي ومشاوره كاري پيچيده است وامري نيست كه يك نفر به تنهايي قادر به انجام آن باشد امروزه آشكا رتر ومشخص تر شده است .

هدف خدمات راهنمايي تحصيلي وشغلي تنها آشنا ساختن نوجوانان با دنيايي رو به رشد ومتحول ، تحصيل وكار وكمك به آنها در كشف استعدادهاي خود در انتخاب رشته تحصيلي وشغلي نيست .بلكه هدف اصل پرورش جوانان است كه مجهز به مهارتهاي تصميم گيري ومشگل گشايي در همه زمينه هاي زندگي باشد بتوانند به ارزيابي انتقادي عقايد واحكام وراه حل ها بپردازند .

سالها پيش (سال تحصيلي 72-71)كار ودانش به عنوان بستري جديد وشيوه اي مبتني بر واقعيتها ونيازهاي عيني جامعه وارد عرصه آموزش وپرورش كشور شد .كمتر كسي گمان مي كرد كه اين شاخه آموزشي به رغم تمامي مشكلاتي كه به ويژه در پيش پا ي هر طرح جديد وهر حركت سنت شكنانه وجود دارد اين چنين راه خود را به سوي هدفهاي تعيين شده باز كند وحجم عظيمي از نيروهاي آموزش دهنده وآموزش گيرنده را زير پوشش خود قرار دهد. در جامعه
 سنت ها ي اجتماعي بسياري وجود دارد .كه برخي موجب قوام و بقاي جامعه وبرخي ديگر همچون ريسماني نا مرئي باعث كندي و حتي ايستائي و توقف حركتهاي نوآورانه مي گردد.

جوامع امروزي بشري به دليل توسعه روز افزون فعاليتهاي اجتماعي ، اقتصادي وتوليدي ناگزير به نيروي انساني آموزش ديده ماهر ومتخصص به عنوان مهمترين  عامل توسعه وپويايي نياز دارند.براي نيل به چنين هدفهايي بايد مشاغل مختلف وفرهنگ مربوط به آنها را بويژه در جامعه متحول كنوني شناسايي نمود ونيروي انساني را بر اساس نتايج به دست آمده به روي
 شاخه ها ورشته هاي مختلف تحصيلي وشغلي هدايت كرد. از آنجا كه وقت و نيرو وامكانات انساني به هر حال محدود است لذا براي پيشگيري از هرز رفتن نيروها برنامه ريزيها ي آموزشي وتحصيلي بايد به گونه اي باشدكه با كمترين هزينه بيشترين سودمندي در آن حاصل آيد.

مساله مهمي كه اكنون بويژه در كشورهاي جهان سوم واز جمله كشورما (ايران) مطرح است اين است كه برنامه ها وجهت گيريها ي آموزشي چگونه بايد با نيازهاي اجتماعي وگرايشهاي جوانان ونوجوانان منطبق باشد تا با بهره گيري از استعدادهاي موجود به حداكثر بهره وري از نيروي كار دست يافت.واقعيت اين است كه مهمترين وتعيين كننده ترين عامل هدايت تحصيلي وشغلي در جامعه ما يا در هر جامعه اي ،ارزشهاي موجود در آن است .در غير اين صورت تبليغات خشك وبي پشتوانه كه به واقعيتهاي عيني در جامعه بي اعتنا باشد نه تنها در اين راستا كار ساز نيست بلكه بر اثر تكرار ملال آور وچه بسا به ضد خود نيز بدل خواهد شد .

نتايج گزارشهاي منتشر شده از چند تحقيق حاكي ازآن  است كه هنر جويان رشته هاي فني وحرفه اي يعني آن دسته از نوجواناني كه به هر طريق به سوي اين آموزش ها گرايش يافته بودند ،پس از فراغت از تحصيل در مجموع در مشاغلي نا مرتبط به رشته تحصيلي خود مشغول به كار شده اند ودر واقع با انحراف شغلي خود هم هزينه سنگيني را بدون نتيجه بر دوش نظام تعليم وتربيت گذاشته اند وهم با اتلاف سالهاي پر ثمري از عمر خود موجب اخلال در نظام تامين وتربيت نيروي انساني شده اند .

تاريخ اولين مراحل آموزش با خلقت بشر يكي است .آدم وحوا به عنوان آموزگار چگونه زيستن را به فرزندان خود آموختند .

با افزايش جمعيت وشكل گيري قبايل واقوام متعدد ومتنوع تعليم وتربيت در هر يك از قبايل واقوام نظام خاصي به خود گرفت .

با شاخه شاخه شدن قبايل واقوام وهمچنين راههاي تعليم وتربيت به طور كلي دو نوع اموزش با دو هدف پس از آموزش مقدماتي رابج شد .

1-تربيت دختر وپسر به عنوان فردي فعال ولي در خدمت قبيله

 2-تربيت دختر وپسر به عنوان فردي مستقل وآگاه .

پيشرفت علوم و فنون در طول قرون و اعصار موجب و موجد نظامهاي مختلف آموزش و پرورش گرديد تا آنجا كه پيشرفت علم و تكنولوژي در جهان آن گونه شد كه انسان قبيله اي را كه نهايت توانمندي را در چگونگي فرار از قهر طبيعت مي دانست به تغيير طبيعت، فضا و بهرمندي از نبوغ خدادادي خود توفيق داد.

آنچه كه روشن است دانشمندان وصاحبنظران دريك نكته نظر مشترك دارند وآن اين است كه در كودك يا نوجوان بايستي انگيره يادكيري فراهم آيد .به گونه‌اي كه از رهگذر حس كنجكاوي ومقبولي كه در يادگيري برايش فراهم است  ، براي زندگي فردي واجتماعي آينده مهيا شود .بر اين اساس مي توان گفت :از آغاز زندگي بشر دو پديده اصلي مبناي زندگي او بوده است .

الف)نيازها              ب)خواسته ها

در مرحله اول انسان بر اساس مقابله با قهر طبيعت ودفاع در برابر حيوانات از يك سو وتهيه آذوقه براي ادامه زندگي از سويي ديگر ،ناگزير به داشتن
 ابزار آلات ابتدايي وطبيعي لازم براي حفظ جان وتامين آذوقه وحفظ بقاي خود بوده است .

در مرحله دوم به دليل كشف سرزمينها ي مختلف ارتباط جمعيت ها با يكديگر ، تحولات ذهني و مادي، كشف امكانات جديد وتمايل به زندگي راحتر علاوه بر نيازهاي اوليه زندگي درخواستها مطرح شده ومطمع  نظر قرار گرفت.

رشد وپيشرفت فنون وآموزش هاي لازم در زمينه هاي مختلف حرفه اي در جهان تا دوره انساني (انقلاب صنعتي)بر اساس نظام استاد شاگردي بود كه
 مآلاً حرفه آموزي وآموزش تجربه به عمل مي آمد .تا اين تاريخ اثري از آموزش هاي فني وحرفه اي به گونه اي كه در عصر جديد مورد توجه وعمل قرار مي گيرد مطرح نبود .

 

انقلاب صنعتي وآغاز راه آموزشهاي فني وحر فه اي در اروپا

اختراع ماشين بخار وجايگزيني نيروي ماشين به جاي نيروي انساني وهمچنين تجديد حيات علم وادب موجبات رشد فزاينده ميزان ابداعات وابتكارات را فراهم آورد كه ضرورت آموزشهاي علمي در زمينه صنعتي كه هماناآموزش فني وحرفه اي بود حتمي به نظر مي رسيد به نحوي كه پيشرفت در زمينه اين شيوه آموزشي دركشورهاي صنعتي موجب تسريع در رشد تكنيك وتكنولوژي گرديد وما امروز شاهد اثرهاي چشمگير آن در جهان هستيم علت اصلي پيشرفت ، توجه به نيازهاودركنار آن تفكر در زمينه برآوردن نيازها بودكه درمجموع نيازمند شيوه آموزش فعال وپويايي فني وحرفه اي بودكه كشورهاي پيشرفته صنعتي دربرنامه ريزي واجراي آن توفيق داشته اند .

 

مختصري درباره تاريخچه حرفه آموزي درايران

نگاهي به تاريخ آموزش وپرورش ايران باستان نشان مي دهد كه در ايران باستان براثروجود زمينه هاي مساعد ازجمله وجود منابع ومواد اوليه واستعداد فرآگيري صنعتگران به ساختن اشياء ووسايل نسبت به ساير نقاط جهان آنروز پيشرفت بيشتري داشته به همين جهت پيدايش ورونق صنايع دستي وهمچنين رشد آموزش حرفه اي را تسريع نموده است .

آغاز آموزشهاي فني حرفه اي رادرايران مي توان پس از انعقاد قرار داد (دارسي) و تأسيس كمپاني نفتي وي در ايران نسبت داد . سرمايه گذاري مزبور وهريك ازسرمايه گذاريهاي ديگر خارجي چه جهت استخراج وبهربرداري از منابع چه جهت توليدات كالاهاي مصرفي درايران يا هريك ازكشورهاي جهان سوم ضرورت به كارگيري نيروهاي مستعد وپرتوان جهت بهره گيري ازآنان به عنوان كارگران ساده وهمچنين جذب نيروهاي مستعد وتحصيل كرده در دانش افزايي آنان براي بهره گيري درتوليدات وبه كارگيري ابزاركار موردتوجه قرار گرفت .بديهي است افراد مستعدوآماده بااندك سرمايه گذاري مي توانستند درجهت مطامع صاحبان سرمايه به كارگرفته شوند .

كار ودرس هردومطلوب جوامع بشري است براي انجام موثر كارها بايد درس آموخت وبراي آموختن موثرتر دروس ناگزير بايد محيط واقعي كارراتجربه كرد رابطه ميان كار ودرس رابطه اي دوطرفه است هرگاه خصلت آموزنگي يكي ازاين اوبه طور مستقل ضعيف شودديگري به تبعيت آن و پس ازمدتي تاخير ضعيف ميشود .واين ضعف نيز به نوبه خود عامل تضعيف متغير نخست
مي شود . همچنين با افزايش يكي ازاين دواندخته ،يعني يافته هاي تجربه كار يا آگاهيهاي انتقالي درس، ظرفيت پذيرش ويادگيري انسان در اندوختن به گونه ديگر گسترش مي يابد .

كاركردن آگاهيهاوقابليتهاوباورهاي فردرا درحين تصدي مسئوليهاي عملياتي شكل مي دهد درس گرفتن نيز آگاهيهاوقابليتهاوباورهاي فردي را پس ازتجربه حسي يا تجربه باطني به وجود مي آورد ثمره هاي يادگرفته هاي فرد ازاين دو عامل آموزنده ،درپيوند باهم به صورت مجموعه اي ازعادت وخصلتهاي ذهن ورفتاريك شخصيت خاص متجلي مي شود وتفاوت نگرش انديشه وشيوه وسبك اجراي آن شخص رارقم مي زند .آثار يادگيري از كار يا درس ممكن است ازحيث شدت وضعف عوارضي كه برقواي بدني يا روحي انسان وارد
مي آوردقابل تفكيك نباشد ليكن آنجا كه حجم وروح انسان در انضباطي جدايي ناپذير واقعيت يافته است ،تفكيك اهميت اين دودسته عوارض يادگيري را ناگزير بايد كاري نامعتبروبي فايده دانست كاركردن خواه به مفهوم كاريدي وكنترلي خواه به مفهوم كارفكري وتحصيلي ،ظرفيت بدني وعاطفي وادراكي خاص را پرورش مي دهد همچنان كه درس گرفتن خواه ازمشاهدات استقرايي يا استدلال قياسي نتيجه شود خواه از گفتار يا كرداريا رفتار اطرفيان نشات گيرد نيز طرفيت بدني وعاطفي وادراكي ديگري رارشد مي دهد .

درنظام جديد  آموزش متوسطه براي رفع معضل تامين وتربيت نيروي انساني ماهر وكارآمد وبا همكاري تمامي دستگاهها ونهادهاي دولتي وغير دولتي شاخه كار ودانش تاسيس گرديد.

بي ترديد اجراي اين آموزشها كه موفقيت آن در گرو همت وهمكاري تمامي نهادها وموسسات آموزشي وتوليدي وبهره گيري مناسب از ظرفيت آموزشي سازمانها و وزارتخانه هاي مختلف خواهد بود ، اقدامي نتيجه بخش  وكار ساز خواهد بود ومسلماً محصول اين اقدام به بسياري از نيازهاي توسعه اقتصادي واجتماعي كشور پاسخ خواهد دادو گره هاي بسياري از مشكلات آموزشي را خواهد گشود .يكي از ويژگيهاي قابل توجه در آموزشگاهها ي شاخه كار ودانش حضور دانش در محيطهاي طبيعي كار بويژه در بخشهاي صنعتي كشوراست پس ازسالها جدايي از اين پس آموزش دركنار توليد انجام خواهدشد وپيوند علم و عمل دربخش صنعت وكشاورزي وخدمات صورت عيني وواقعي به خود
خو اهد گرفت نظام جديد متوسطه  كشور ازسال تحصيلي 72ـ71بازير پوشش
 قرار دادن حدود ده درصد از دانش آموزان سال اول متوسطه به مرحله اجرا در آمد از همان سال تحصيلي اداره كل آموزش وپرورش استان فارس به عنوان تنها استان كشور شاخه كار ودانش را در محدوده شهر شيراز با پذيرش 237 دانش آموز و ارائه آموزش درپنج رشته مهارتي به مرحله اجرا در آورد . درسال تحصيلي 73-72 تمام استانهاي كشور با توجه به ظرفيتها وامكانات موجود براي اجراي شاخه كار ودانش اقدام نمودند تا پس از ارائه آموزش هاي عمومي ومشترك ونيز در سهاي اختصاصي و آمورش مهارت مورد نظر اين گروه از دانش آموزان را پس از كسب ديپلم كار ودانش براي ورود به بازار كار آماده كند . از مجموع 12540 دانش آموز شاخه كار ودانش كه در سال تحصيلي  73-72 در مرحله مهارت آموزي مشغول به تحصيل بودند بيش از يك سوم آنها را دختران وبقيه پسر تشكيل مي دادند در اين سال دانش آموزان پسر در سي و چهار رشته مهارتي ودانش آموزان دختر درهفت رشته مهارتي به كسب مهارت مشغول بوده اند  . تعداد دانش آموزان شاخه كارودانش ازحدود 250نفر درسال تحصيلي 72ـ71 به حدود 300هزار نفر درسال تحصيلي 78ـ77رسيده است كه اين روند روبه افزايش است ودرحال حاضر دانش آموزان زيادي جذب شاخه كارودانش شده اند .

شاخه كار دانش در حال حاضر پر تحرك ترين شاخه تحصيلي در كشور هم به لحاظ تنوع رشته هاي تحصيلي (207 رشته مهارتي)وهم به لحاظ تناسب شرايط فارغ التحصيلان با نيازهاي جامعه است وفارغ التحصيلان آن از شانس وفرصت بيشتري برخوردارند . تا شهريور 1371 حدود 82 درصد از مناطق آموزشي كشور حدود 370هزار دانش آموز زير پوشش آموزشهاي كار ودانش قرار داشته اند كه اين تعدادنسبت به كل تعداد دانش آموزان سالهاي دوم وسوم حدود 15 درصد بوده اند تعدادي واحدهاي آموزش مجري شاخه كارودانش در سال تحصيلي 79-78 بالغ بر 2300هنرستان ودبيرستان كار ودانش بوده كه حدود 47درصد آنها به صورت ضميمه واحد هاي آموزش ساير شاخه هاي تحصيلي فعاليت مي كردند .

در سال تحصيلي حاضر(83-82) بيش از 500هزار دانش آموز در صدها رشته مهارتي مشغول به تحصيل هستند وبر اساس اطلاعاتي قابل اتكا تعدادزيادي از فارغ التحصيلان اين شاخه در سالهاي اخير به انجام خدمات موثر ي در ارتباط با رشته تحصيلي خود در دستگاهها وموسسات وبنگاههاي مختلف مشغول به كار بوده اند .

اصولاً هر تغييري در مناسبات وساختار آموزشي وفرهنگي جامعه وهر نوع تصميم گيري براي جايگزين نمودن روابط وپديده هاي نو در واقع واكنشي منطقي به بر آمدن تضادها وكشف نارسايي در ساختار هدفها وبرنامه هاي نظام آموزشي گذشته است كه مجموعه يا بخشي از آنها در گذر زمان قدرت انطباق با دگر گونيهاي سياسي واقتصادي جامعه را از دست داده اند.

مسلماً هر اندازه شناخت مسئولان وكار شناسان ودست اندر كاران دستگاه آموزش وپرورش ار مناسبات وارزشهاي منسوخ وغير كار آمد قبلي ونيز نيازها و مطالبات نسل آينده عالمانه تر  ، عيني تر واقعي تر باشد به يقين طراحي و اعمال سياستها وروشهاي جديد سهل تر  وپر ثمر تر خواهد بود بر كسي پوشيده نيست كه نظام آموزش وپرورش گذشته ما به دلايل مختلف سياسي، اقتصادي واجتماعي بويژه در دهه هاي اخير وبا توجه به دگرگونيها شتابان در عرصه هاي اقتصادي واجتماعي آن گونه كه بايد پاسخ گوي نياز هاي برنامه هاي توسعه نبوده وبعضاً خود موجب ايجاد معضل وبحران بيشتر مي گردد تورم جامعه دانش آموزي از جمله در مقطع آموزشي متوسطه كه افزايش بيش از اندازه دانش آموز در شاخه نظري را در پي داشت ونيز ورود مشكل آفرين آنان به جامعه وبازار كار بدون  آنكه مهارتي  آموخته باشند از جمله مسائلي بود كه بي توجهي به آنها جامعه را در آينده بامسائل ومشكلات اجتماعي، اقتصادي وسياسي بسياري روبرو مي ساخت .

مقطع متوسطه به دليل حساسيت آن از نظر هدايت تحصيلي وشغلي ونقطه پايان تحصيلات اكثريت جوانان از اهميت بيشتري براي تغيير واصلاح بر خوردار بود.

باتوجه به توضيحات مختصري كه بدان اشاره شد نظام جديد با نوآوري هاي  خود كه تاسيس شاخه كار ودانش واستفاده از امكانات متنوع آموزشي در داخل وخارج از آموزش وپرورش با بيش از يك هزار رشته مهارتي برنامه ريزي شده است از جمله آنان به شمار مي رود براي جلوگيري از اتلاف وهزينه ووقت اكثريت دانش آموزاني كه جلب علاقه وپرورش استعدادآنان نياز مند تنوع رشته‌ها در دوره متوسطه بود در سال تحصيلي 72-71 به مرحله اجرا در آمد .

 

روش پژوهش   

روش پژوهش به صورت توصيفي است وهدف از انجام تحقيق توصيفي، توصيف عيني وواقعي ومنظم خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع است به عبارتي ديگر در اين گونه تحقيقات سعي مي شود آنچه هست را بدون هيچگونه دخالت واستناج ذهني گزارش شود ونتايج عيني از واقعيت گرفته مي شود در پژوهش توصيفي به معني اخص آن محقق الزاماً در پي كشف وتوضيع روابط هم بستگيها واحتمالاً آزمودن فرض ها وبيشتر بين رويدادها نسبت بلكه توجه او بيشتر در جهت توصيف كردن وگزارش نويسي از موقعيت ها ووقايع بر اساس اطلاعاتي است كه صرفاً جنبه وصفي دارد. البته در اغلب موارد اين نوع تحقيق در ديگر انواع تحقيق به گونه اي خود نمايي مي كند وصاحبنظران ازتعيين آنچه مشمول تحقيق توصيفي است اتفاق نظر ندارندوگاهي به تعريف اين نوع تحقيق تا آن اندازه وسعت مي دهند كه شامل همه انواع روشهاي تحقيق به جز تاريخي وتجربي مي شود .


جامعه آماري :

كليه دانش آموزان مشغول به تحصيل درشاخه كار ودانش درسطح شهر طبس در سال تحصيلي 83ـ82 كه جمعا 420 نفر درده رشته موجود شاخه كارودانش درطبس مشغول به تحصيل هستند .

 

نمونه آماري :

عبارت است از60 نفر ازدانش آموزان مشغول به تحصيل در شاخه كارودانش درسطح شهر طبس كه به صورت كاملا تصادفي ازبين جامعه آماري موردپژوهش انتخاب گرديد .

روش جمع آوري اطلاعات :

از بين 420 نفر دانش آموزان شاخه كارودانش كه درسه هنرستان درسطح شهر طبس مشغول به تحصيل مي باشند .بدين ترتيب به گزينش آنها پرداختيم كه هنرستانها بر اساس جنس به دوگروه تقسيم كرده ايم.وبه تناوسب تعداد دانش آموران دختر وپسر از هر كلاس كه حدود 20 دانس آموز دارد ازكلاس پسران 2 نفر واز كلاس دختران نيز 2 نفرانتخاب نمو ديم وپرسشنامه اي كه حاوي 18سئوال پنج گزينه اي بود بين آنها تقسيم كرديم وبه جمع آوري اطلاعات پرداختيم .

 

ابزار گردآوري اطلاعات :

دراين پژوهش ازپرسشنامه 18 سئوالي خود ساخته كه مورد تا ئيد
استاد محترم قرار گرفته استفاده گرديده است اين پرسشنامه داراي 18 سئوال 5 گزينه اي با گزينه هاي (خيلي زياد ـزياد ـمتوسط ـكم ـخيلي كم )مي باشد كه براي گزينه خيلي زياد (نمره 5 )گزينه زياد( 0نمره 4)گزينه متوسط(نمره 3 ) گزينه كم (نمره2 )وگزينه خيلي كم (نمره 1 )درنظر گرفته شده است .كه براي ارزشيابي فرضيه اول ازسئوالات 8تا 14 پرسشنامه وبراي ارزشيابي فرضيه دوم از سئوالات8 تا14پرسشنامه وبراي ارزشيابي فرضيه سوم ازتمامي سئوالات پرسشنامه استفاده گرديده است .

روش آماري :

روشهاي آماري مورد استفاده  دراين پژوهش بر اساس آمارتوصيفي
 است كه عبارتند ازخلاصه كردن تهيه جدول ـرسم نمودار واستفاده
از شاخصهاي  آماري :

ميانگين (  x  )   ،  ميانه (md )  ،  فراواني( f )   ،   درصدفراواني


مقدمه :‌

« فرضيه  در حكم دام است .تنها كسي كه  آن را بگستراند مي تواند صيد كند»

 (نوواايس)

علم چون گذشته  زاده  بارقه  ناگهاني بلوغ و انديشه  يك يا چندين  دانشمند معدود نيست بلكه  كوششي آگاهانه، منظم و در حين حال  نهادي و سازمان  يافته  است تا به حل يك مسأله يا دشواري ذهني ويا عملي نايل آيد .چنين  خصلتي علم رابا ديگر نهادها وارزش هاي اجتماعي پيوندي مستحكم مي زندبه همين دليل امروزه  دربيشتر كشورها سازمان  هايي ويژه  به كار علم  مشغولند .سازمانهايي كه توليد  وانتقال  علم را بر دوش گرفته اند نهادها وسازمان هايي كه  فرآورده هاي آن را  مصرف مي كنند و بسياري ديگر كه غير مستقيم
زمينه ها ،ابزارها وشرايط رشد علم را فراهم  مي سازند. بي ترديد توسعه  كمي و كيفي جوامع  همگي مرهون  تصميم سازيها و تصيميم گيريها بر پايه  تحقيقات علمي است. مشاهدات مستلزم  تبيين اندولي ‌به همان ترتيب هم بايد در برابر  واقعيت به آزمون درآيندكافي نيست  كه فقط داده ها وواقعيت ها را گرد آوري كرد وهمچنين كافي نيست  كه فقط به تبيين  بپردازيم بدون آنكه  آزاد دربرابر واقعيت وآزمونت بكشيم .تحقيق متضمن ارتباط مستمري بين مشاهده  وتبيين ،گردآوري داده هاي بيشتر براي آزمون تبيين اوليه  وپالايش تبيين نظري است.

تجزيه  وتحليل داده ها فرايندي چند مرحله اي است كه طي آن داده هايي كه از طريق به كار گيري ابزارهاي جمع آوري درنمونه  آماري فراهم آمده اند خلاصه  ، كد بندي ودسته بندي ودر نهايت پردازش مي شوند تازمينه  بر قراري انواع  تحليل وارتباط ها بين اين داده ها به منظور آزمون فرضيه  ها فراهم آيد.

 

فرضيه اول :‌

             دانش آموزان  شاخه  كارو دانش بااطلاع وآگاهي اقدام به  انتخاب رشته نموده اند

جدول 1/4  

ميزان  اطلاع وآگاهي دانش آموزان نسبت  به انتخاب رشته تخصيلي خود

سطوح ارزشي پاسخ

خيلي زياد

زياد

متوسط

كم

خيلي كم

فراواني

34

74

99

80

73

درصد فراواني

44/9

56/20

5/27

22/22

28/20

نمودار 1/4

ميزان اطلاع وآگاهي دانش آموزان  نسبت به انتخاب رشته  تحصيلي خود

با توجه به جدول شماره 1/4 مشخص گرديد كه44/9 % گزينه  خيلي زيادـ‌56/20% گزينه زيادـ‌5/27% گزينه متوسط 22/22% گزينه كم  و28/20 % گزينه خيلي كم را انتخاب نموده اند.

از جدول فوق چنين بر مي آيد كه دانش آموزان شاخه كار و دانش جامعه آماري مد نظر اطلاع وآگاهي كافي ازرشتة‌ انتخابي خود نداشته اند.

به نظر مي رسد عوامل زير:‌

1 ـ‌ دسترسي نداشتن  به مشاروتحصيلي و عدم توجه  مشاوران تحصيلي در مورد اهميت برنامه  ريزي تحصيلي

 2 ـ‌دسترسي نداشتن دانش آموزان  به وسايل ارتباط جمعي (‌راديوـ‌تلويزيون ـ‌روزنامه و....)‌و يا عدم  تبليغات  وسيع  وگسترده  وسايل ارتباط  جمعي در مورد شاخة‌ كار و دانش باعث گرديده كه دانش آموزان  شاخة‌ كار و دانش بدون آگاهي كافي وكامل دست به انتخاب رشته بزنند كه  اين امر ممكن
 است درافت  تحصيلي آنان كه يكي از انگيزه هاي محقق نيز همين بوده است دخيل باشد.

 

فرضيه دوم :

دانش آموزان دختر شاخه كارو دانش با اطلاع وآگاهي بيشتري نسبت  به پسران اقدام  به انتخاب رشته نموده اند.

 جدول 2/4

            ميزان  اطلاع و آگاهي دانش آموزان  دختر از رشته انتخابي خود

سطوح ارزش پاسخ

خيلي زياد

زياد

متوسط

كم

خيلي كم

فراواني

10

13

37

29

19

درصد فراواني

26/9

03/12

25/34

85/26

60/17

 

جدول 3/4

ميزان  اطلاع وآگاهي دانش آموزان پسر ازرشتة‌ انتخابي خود

سطوح ارزش پاسخ

خيلي زياد

زياد

متوسط

كم

خيلي كم

فراواني

24

61

62

51

54

درصد فراواني

50/9

20/24

60/24

25/20

45/21

 

نمودار 2/4

ميزان  اطلاع وآگاهي دختران نسبت  به پسران از رشتة‌ انتخابي خود

با توجه  به جدول 2/4 مشخص گرديد كه دانش آموزان دختر شاخة‌كار و دانش 26/9 % گزينه  خيلي زيادـ‌03/12 %‌گزينه زيادـ‌25/34% گزينه متوسط ـ‌85 /26 % گزينه كم ـ‌60 /17 % گزينة‌ خيلي كمرا انتخاب نموده اند و در مقابل دانش آموزان پسر شاخة‌كار و دانش جامعه آماري مورد نظر 50/9 % گزينه  خيلي زياد ـ‌20/24% گزينه زياد ـ‌60/24% گزينة‌متوسط ـ‌25/20% گزينه  كم و 45/21% گزينه خيلي كم راانتخاب نموده اند.

ازتحليل وتجزية‌ جدول فوق چنين بر مي آيد  كه پسران  باآگاهي واطلاع بيشتري نسبت  بر دخرتان  انتخاب رشته  نموده اند و فرضية‌ دوم (‌دانش آموزان دختر شاخة‌كارو دانش بااطلاع و آگاهي بيشتري نسبت به  پسران  اقدام به انتخاب رشته نموده اند )‌رد مي شود.

شايد عوامل زير باعث شده  كه پسران  بااطلاع و آگاهي بيشتري نسبت به دختران دست به انتخاب رشته زده اند.

1ـ‌بر اساس فرهنگ حاكم بر جامعه جنس مذكر بيشتر به عنوان مولد درجامعة‌ ما مطرح است و به اصطلاح قدما مرد‌نان آور خانواده است ولذا  حساسيت  به خرج دادن  در انتخاب رشته  كه منتهي بر شغل  آيندة‌دانش آموزان خواهد گرديد با وسواس بيشتري ازسوي پسران  دنبال مي گردد.

2 ـ‌ روابط اجتماعي ودسترسي دانش آموزان پسر به وسايل ارتباط جمعي بر اساس فرهنگ حاكم بر جامعه باعث گرديده كه پسران  با اطلاع وآگاهي بيشتري نسبت  به دختران  اقدام به انتخاب رشته نمايند.

فرضيه سوم:

‌دانش آموزان دختر با علاقة بيشتري نسبت  به پسران  اقدام به انتخاب رشته نموده اند.


جدول 4/4

ميزان  علاقه مندي  پسران  نسبت  به رشتة‌ انتخابي خود

سطوح  ارزش پاسخ

خيلي زياد

زياد

متوسط

كم

خيلي كم

فراواني

108

191

190

133

134

درصد فراواني

30/14

25/25

15/25

60/17

70/17

 

جدول 5/4

ميزان  علاقه مندي دختران نسبت  به رشتة‌ انتخابي خود

سطوح ارزش پاسخ

خيلي زياد

زياد

متوسط

كم

خيلي كم

فراواني

30

73

87

80

54

درصد فراواني

25/9

55/22

85/26

70/24

65/16

 


نمودار 3/4

ميزان علاقه مندي دانش آموزان  دختر نسبت  به پسران  به رشته انتخابي خود

باتوجه  به جدول 4/4 چنين بر مي آيد كه دانش آموزان  پسر رشته كار و دانش جامعه آماري

30/14 % گزينه  خيلي زياد ـ‌25/25% گزينه زياد ـ‌15/25%  گزينه  متوسط 60/17 %‌گزينه  كم و70/17%  گزينه خيلي كم  انتخاب نموده اند.

وهمچنين در مقابل و با توجه به جدول 5/4 به نظر مي رسد كه دانش آموزان دختر شاخه كار ودانش 25/9 % گزينه خيلي زيادـ‌55/22 % گزينه زيادـ‌85/26% گزينه‌متوسط‌ ـ‌70/24% گزينه كم و 65/16% گزينه  خيلي كم را انتخاب ‌نموده اند.

دريك بررسي اجمالي وبا توجه به جداول 4/4 و5/4 چنين بر مي آيد كه دانش آموزان پسر شاخة‌كار ودانش نسبت  به دختران باعلاقه  بيشتري دست به انتخاب رشته  زده اند.ممكن است عوامل زير :‌

1 ـ‌عدم وجود رشته  هاي متنوع  شاخه  كار ودانش براي دختران  نسبت به پسران (‌3 درمقابل 7 رشته )‌باعث گرديده  دختران با علاقه  كمتري دست  به انتخاب رشته  بزنند.

2 ـ‌علاقة‌ دانش آموزان دختر به شاخه هاي نظري و انساني وتصدي  امور اداري باعث گرديده  كه دختران با علاقة‌كمتري نسبت  به پسران دست  به انتخاب رشته بزنند.

شايد  يكي از مهمترين  ومشكلترين مراحل در يك تحقيق بحث و نتيجه  گيري وارائه   راهكارهاي مناسب  دربارة‌ موضوع  مورد تحقيق است .

بحث و نتيجه گيري به عنوان فرايندي از روش علمي يكي از پايه هاي اساسي هر روش تحقيقي مي باشد كه از طرف آن كل فرايند پژوهشي ازانتخاب مسئله  تادسترسي به يك  نتيجه  هدايت  مي شود. چون اغلب مسائلي كه در تعليم و تربيت مورد پژوهش قرار مي گيرندخيلي وسيع و گسترده هست  پژوهشگر براي پاسخگويي به  مسائل ازروشهاي‌مختلف براي ارائه يك راهكار مناسب استفاده  مي كند .

          از ميان  207 رشتة‌ مهارتي شاخه كار ودانش تنها  10  رشته  درشهرستان طبس موجود مي باشد كه جاي بسي تأسف است البته نمي توان تمامي آنهارا  در شهرستان  طبس به اجرا  درآورد ولي مي توان  رشته هايي كه همخواني با منطقه  ووضعيت جغرافيايي واقتصادي آن دارد را گسترش داد. چرا  كه تنوع شاخه ها شايدباعث ترغيب و ايجاد انگيزه وعلاقه براي دانش آموزاني گردد كه  مي خواهند به اين  شاخه  وارد شوند. و بالاخره  بعد از بررسي و جمع آوري  اطلاعات  ازطريق پرسشنامه به اين نتيجه رسيديم  كه تنها تقريباً 30 % دانش آموزان شاخة‌ كارو دانش بااطلاع وآگاهي ازطرق مختلف (‌راديو  ـ‌تلويزيون ـ‌دوستان ـ‌دبيران ـ‌مشاور تحصيلي )‌و ......پايه اين رشته گذاشته اند كه جا دارد مسئولين محترم آموزش وپرورش فكر و چاره اي براي هدايت بهتر اين آينده سازان  كه فردا مي خواهند  چرخ هاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و.... رابگردانند بنمايند.

 
بحث ونتيجه گيري :

با توجه  به جدول شماره1/4 درمورد فرضيه اول (دانش آموزان شاخه ي كاردانش با اطلاع وآگاهي اقدام به انتخاب رشته نموده اند)‌ چنين به نظر
مي رسد كه دانش آموزان  شاخه  كار ودانش جامعه آماري اطلاع وآگاهي چنداني از رشته انتخابي خود  نداشته اند زيرا ازدرجات  خيلي زياد مشخص
مي شود كه با توجه  به درصد فراواني افراد اطلاع آگاهي وچنداني از رشته  خود ندانسته اند چرا كه فقط 30 % افراد گزينه  خيلي زياد وزياد را انتخاب  نموده اند و در مقابل 44/50 % جامعه آماري گزينه هاي كم و خيلي كم را انتخاب نموده اند .به نظر مي رسد كه فرضيه اول ردشده است.

نمودار 1 ـ 4 نيز گوياي همين  موضوع  مي باشد.

با توجه  به جداول (‌3/4 و2 / 4 ) در مورد فرضيه  دوم (دانش آموزان دختر شاخه ي كاردانش با اطلاع وآگاهي بيشتري نسبت به پسران اقدام به انتخاب رشته نموده اند)‌چنين استنباط مي شود كه تنها 21/29 % دانش آموزان دختر گزينه هاي خيلي زياد وزياد را انتخاب نموده اند ودر مقابل 44/45 % گزينه هاي كم وخيلي كم را انتخاب نموده اند.


در مقابل 70/33 % دانش آموزان پسر گزينه هاي خيلي زياد و زياد را انتخاب  نموده اند كه از مقايسه اين دو به نظر مي رسد كه دانش آموزان پسر جامعه آماري مد  نظر بااطلاع و آگاهي بيشتري نسبت به دختران وارد شاخه كار ودانش شده اند لذا فرضيه دوم مورد تأييد نبوده و  رد مي شود.

نمودار 2/4 گوياي همين مسئله است.

باتوجه  به جداول (‌5/4و 4/4 )‌درمورد فرضيه سوم ( دانش آموزان دختربا
علاقه ي بيشتري نسبت به پسران اقدام به انتخاب رشته نموده اند)‌چنين به نظر مي رسد  كه دانش آموزان پسر باعلاقه مندي بيشتري نسبت به دختران دارد اين شاخه شده اند چراكه  55/39% پسران  گزينه هاي زياد و خيلي زياد و
تنها 30/35% گزينه هاي كم وخيلي كم راانتخاب نموده اند. اما در مقابل
دختران 80/21% گزينه هاي خيلي زياد و زياد و 35/41% دختران  گزينه هاي كم وخيلي كم  را انتخاب نموده اند. چنين به نظر مي رسد كه دانش آموزان پسر با علاقه مندي بيشتري نسبت به دختران و ارد شاخة‌ كارو دانش شده اند.وفرضيه سوم نيزرد مي شود.

 نمودار 3/4 نيز گوياي همين موضوع  مي باشد.

 


همسويي و مخالفت :

متأسفانه در منابع  كتابخانه اي به تحقيقي مشابه  برخورد نكردم تا بتوانم با آن مطابقت  نموده و نتيجه اي مورد اعتماد ارائه  نمايم.

محدوديتهاي پژوهش :

در اين پژوهش با محدوديتهاي كم و بيش مشكل مواجه بودم  كه از آن
جمله است .

1 ـ عدم دسترسي به منابع و كتب گوناگون در مورد شاخة ‌كار و دانش .

2 ـ ‌سختگيري مسئولين در مورد بدست آوردن  اطلاعات و آمار قابل اعتماددانش آموزان شاخه كار و دانش .

پيشنهادات پژوهش :‌

 دردنياي كنوني ودر قرن انفجار اطلاعات ودسترسي بشر به ماشيني به نام كامپيوتر و سيستم اطلاعاتي همچون اينترنت جا دارد كه مسئولان محترم اجرايي براي احترام به پژوهش وپژوهشگران رفتاري كاملاً منطقي داشته باشند تا جوانان درامر تحقيق و پژوهش همان ابتدا دلسرد نشوند همچنين  پيشنهاد
مي شودمسئولين محترم آموزش و پرورش مشاوران  تحصيلي را با شغل خطير خود كه همانا هدايت  جوانان و سرنوشت  آنها ودر كل سرنوشت  جامعه است  را جدي بگيرند و دانش آموزان رابر اساس علاقه ـ‌توانايي ها و رغبتها و... به شاخه هاي مختلف تحصيلي هدايت نمايند.

با توجه  به اينكه فارغ التحصيلان اين شاخه  بعد از فراغت از تحصيل وارد بازار كا رخواهند شد اگر اين  انتخاب باتوجه  به علاقه ورغبتهاي آنها صورت نگيرد چه بسا  رضايت شغلي نخواهند داشت در اين صورت در آينده باناكامي مواجه  شوندوچه بسا زندگي خود وديگران  رادر آينده بازيچه هوا و هوسهاي خود قراردهند واز يك  زندگي نرمال  همراه با آسايش بدور باشند. همچنين پيشنهاد مي گردد مسئولين محترم آموزش و پرورش نسبت به تنوع رشته هاي مهارتي شاخه  كارو دانش اقدام نمايند كه در آينده باتورم نيروهاي تحصيل كرده  در رشته هاي 10 گانه  موجود مواجه نشوند و به لحاظ اينكه  محدودة‌ جغرافيايي طبس محدود بوده و جمعيت آن نسبتاً كم است چه بسا با تورم دانش آموزان  تحصيل كرده در 10 رشتة‌ موجود شاخة‌ كارو دانش مواجه خواهند بود واهدافي كه اين شاخه  بر اساس  آن بنا گرديده زير سؤال خواهد رفت و آن بكار گيري افراد تحصيلكرده  وهمراهي دانش وتجربه درغير مهارتهايي خواهد بود كه  درموردآن‌دانش وتجربه كسب كرده اند.

و بالاخره همه كاره وهيچ كاره خواهند شد.


فهرست منابع

1- اچ-ا-والدرون بهداشت شغلي وطب كار ترجمه دكتر حسن آبادي 1370-تهران كسري

2- توسلي .غلامعباس  جامعه شنا سي كار وشغل 1378-تهران چاپ مهر

3- شفيع آبادي عبدالله- نظريه هاي انتخاب شغل 1359- تهران ـ انتشارات رشد

4- مجله پيوند شماره 279-دي ماه 81-تهران انتشارات پيوند

5- فصلنامه آموزشي خبري تخصصي كار ودانش شماره هاي 18-19-25-26-31-32-40-41-42-

6- خاكي غلام رضا روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويس- 1378-تهران ـ مركز تحقيقات علمي كشور

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت ۰:۲ قبل از ظهر  توسط جوادحیدرنژاد  |